ارزیابی عملکرد واحدهای فناور در مراكز رشد

ارزیابی فناورها

فراهم آوردن شرایط لازم برای شکل گیری و رشد واحدهای فناور و حمایت از واحدها برای دستیابی به محصول/خدمت مرتبط با ایده محوری از اهداف و وظایف مرکز رشد می باشد. حمایت هدفمند و موثر مرکز رشد در جهت پیشبرد ایده و طرح محوری نیز مستلزم وجود ساختار منظم و مدون در نظارت و ارزیابی می باشد. بر این اساس آیین نامه حاضر به منظور تعیین نحوه ارزیابی عملکرد واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت ها با اهداف پیش بینی شده در برنامه کاری مصوب آنها تدوین گردیده است.

بارگذاری