پاسخگوی گرامی با سلام و احترام پرسشنامه ای که در اختیار شما است به منظور بررسی تمایل به خرید اینترنتی لباس های اجتماع در میان بانوان تدوین شده است.پاسخ های ارزنده شما به سوالات این پرسشنامه ،ما را در انجام تحقیق مزبور یاری رسانده و این امکان را فراهم خواهد نمود تا بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق ،راهکارهای جدیدی برای شناسایی و ارائه شود. شایان ذکر است،نظرات شما در خصوص سوالات مطروحه ،محرمانه بوده و جز در تحقیق یاد شده در جای دیگری استفاده نخواهد شد.

بارگذاری